TUSE NÆS LOKALHISTORISK FORENING OG ARKIV
Foreningen
Foreningen
Arkivet
Arkivet
Bliv medlem
Bliv medlem
Links
Links
Kontakt
Kontakt
 

 

SENESTE: PÅ ET NYLIGT AFHOLT EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE BLEV MAN ENIGE OM AT FORENINGENS NYE FORMAND SKULLE VÆRE MOGENS SØRENSEN.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Referat fra foreningens ordinære generalforsamling d. 29-03-2017.  På Mårsø Område Center.

Formanden bød velkommen, og var glad for det pæne fremmøde.

Forsamlingen rejse sig, og mindedes de medlemmer der var afgået ved døden i det forgangne år.

Derefter gik man over til selve generalforsamlingen.

Pkt. 1 : Valg af dirigent, valgt blev Ingolf Nielsen Hørby, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

             Samtidig blev valgt 2 stemmetællere, det blev John Lygaard og Orla Peteren

Pkt. 2 :  Formanden aflagde beretning for året 2016. Hvor vi ikke har været så aktive med arrangementer, da der er brugt mange kræfter på flytning. Men nu er lokalet fint og klar til at blive vist frem.

Pkt. 3 : Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og budget for 2018, alt blev godkendt. Medlemskontingent uændret.

Pkt. 4 : Indkomne forslag ingen.

Pkt. 5 : Valg til bestyrelsen, hvor 5 bestyrelsesmedlemmer var på valg.

            Henning Jensen genvalgt for 2 år.

            Lilian Petersen genvalgt for 2 år.

            Bertha Svan, Ellen Andersen og Lisbeth Olsen modtager ikke genvalg.

            Ellen Søgaard Larsen nyt bestyrelsesmedlem valgt for 2 år..

            Ellen Petersen nyt bestyrelsesmedlem valgt for 2 år.     (OBS. se nedenfor).

            Mogens Sørensen nyt bestyrelsesmedlem valgt for 2 år.

            Suppleant Lars Jørgen Jensen genvalgt for 1 år.

            Suppleant Ely Hansen nyvalgt for 1 år. 

 

.Pkt. 6 : Valg  af revisor og suppleant. 

              Revisor: John Lygaard, genvalgt for 1 år. 

              Revisorsuppleant: Lis Heigren, genvlagt for 1 år.

Pkt. 7 : Eventuelt, . Rene` takkede Henning for hans store arbejde i arkivet og med flytning, og indretning af det nye lokale. Fik derefter overrakt 2 flasker vin.

            Derefter fik Egon ordet, hvor han ligeledes takkede Henning for hans store indsats igennem årene for TNLF. Han har en viden som ingen af os andre.

            Hvorefter Henning fik overrakt Æresmedlemsbevis.

            Efter kaffen havde Rene` som vanligt arrangeret "Hvornår var det nu det var".

           Referatet udført af Lilian Petersen og godkendt af bestyrelsen d. 5.04.2017.

          

           OBS. På et bestyrelsesmøde d. 5. april 2017 valgte det nye bestyrelsesmedlem Ellen Petersen at trække sig.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herunder kan du læse vedtægterne for Tuse Næs Lokalhistorisk Forening

1. Foreningens navn er Tuse Næs Lokalhistorisk Forening og dens arbejdsområde og hjemsted er Tuse Næs, forstået som den del af Hagested sogn, der ligger øst for Nykøbingvej samt Hørby og Udby sogne i Holbæk Kommune.

2. Foreningens formål er: At fremme interessen for og kendskabet til lokalhistorien på Tuse Næs og: At drive et lokalhistorisk arkiv og dertil: At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medie af ikke offentlig proveniens (oprindelse) med tilknytning til Tuse Næs og: At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de til enhver tid gældende regler for tilgængelighed.

3. Det indsamlede materiale betragtes som offentlig eje, og dets forbliven som sådan garanteres.

4. Enhver kan søge optagelse i foreningen. Firmaer, foreninger og institutioner kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab. Bestyrelsen kan, i ekstraordinære tilfælde, tilkende personer, firmaer eller institutioner er æresmedlemskab. Som æresmedlem har man samme rettigheder og pligter som ordinære medlemmer, men man er kontingentfri.

5. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Ved indmeldelse mellem to opkrævningstidspunkter, kan bestyrelsen nedsætte første års kontingent. Bestyrelsen kan fastsætte særlige medlemsvilkår for pensionister og studerende.

6. Betaler et medlem ikke kontingent efter opkrævning samt mindst 1. påmindelse herom, kan bestyrelsen betragte pågældende medlem son udmeldt af foreningen. Genindmeldelse kan ske, når skyldigt kontingent er betalt. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt bestyrelsen finder, at pågældende medlem skader foreningens og/eller arkivets formål, virke eller anseelse. Eksklusion efter denne regel forelægges førstkommende generalforsamling for godkendelse.

7. Tuse Næs Lokalhistorisk Forening er medlem af Sammenslutningen af Lokal Arkiver (SLA). Tuse Næs Lokalhistorisk Forening deltager i lokale, og landsdækkende fællesregistreringer, der er arrangeret eller godkendt af SLA. I øvrigt samarbejder Tuse Næs Lokalhistorisk Forening med andre arkiver og beslægtede institutioner og kan afstemme sin arbejdsplan herefter.

8. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af januar kvartal. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst 10 af foreningens medlemmer forlanger det. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: Valg af dirigent - Formandens beretning - Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab samt fastsættelse af kontingent - behandling af indkomne forslag - valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter - valg af revisor og revisorsuppleant - eventuelt. Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Afstemning foretages ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, når blot een af de stemmeberettigede i forsamlingen ønsker dette. For at afgive stemme ved generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse. Ved afstemning gælder almindelig stemmeflerhed, dog undtaget 13. og 16. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

9. Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer. Heraf skal mindst 2/3 være fastboende på Tuse Næs. Herudover kan Holbæk Stadsarkiv vælge en repræsentant til bestyrelsen. Normal valgperiode er 2 år. Efter bestyrelsens beslutning afgår formanden og det halve af bestyrelsesmedlemmerne efter een valgperiode, næstformanden og kassereren samt den anden halvdel af bestyrelsesmedlemmerne afgår efter næste valgperiode. Alle bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Dagsorden skal angives. I tilfælde af uenighed træffes bestyrelsesbeslutningerne ved stemmeafgivning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne ved bestyrelsens møder. Protokollen godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger/afskediger en ansvarlig leder for Lokalhistorisk Arkiv blandt foreningens medlemmer. Arkivlederen deltager i bestyrelsens møder med udtaleret.

10. Arkivlederen er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold til SLA´s standardinstruks for arkivledere. Bestyrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registreret, og er offentlig tilgængelige med fast åbningstid, dog således at SLA´s tilgængelighedsregler respekteres.

11. Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 - 31/12. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, der er valgt af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen. Foreningens midler bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og/eller postgiro. Midlerne skal så vidt muligt være rentebærende.

12. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens eller næstformandens. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Foreningens medlemmer eller bestyrelse kan ikke hæfte personligt.

13. Til foreningens opløsning kræves santykke fra mindst 2/3 af foreningens medlemmer. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede, kan bestyrelsen indenfor 30 dage indkalde til fornyet generalforsamling, med dette ene punkt på dagsordenen, hvor opløsning kan finde sted, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

14. I tilfælde af foreningens opløsning skal samlingerne i Lokalhistorisk Arkiv anbringes efter aftale med Holbæk Byråd, så deres forbliven i offentlig eje og deres tilgængelighed garanteres.

15. Disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. Medlemskab af SLA kan først opnås, når disse vedtægter er godkendt af SLA, idet en sådan godkendelse er en forudsætning for medlemskab af sammenslutningen.

16. Disse vedtægter kan ændres med 2/3 stemmeflerhed blandt de fremmødte ved en generalforsamling. Vedtægtsændringer skal godkendes af SLA.

Foreningens vedtægter er vedtaget ved den stiftende generalforsamling d. 24. Maj 1993.

Senest ændret ved den ordinære generalforsamling 2008.

 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Forening: Mogens Sørensen Fjordbakkevej 3. 4300 Holbæk • Arkiv: Udbyvej 42. Udby 4300 Holbæk